ไต้หวัน ไทเป-ไทจง 4วัน3คืน

 • Code PTW11-VZ
 • ราคาเริ่มต้น 0.-
 • สายการบิน Vietjet Air (VZ)

* ไฮไลท์

ไทจง-ไทเป-ตึกไทเป101-ซีเหมิงติง-ร้านพายสับปะรด-อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-ศูนย์เครื่องสำอาง-ตลาดปลาไทเป-เจียงไคเช็ค-ศูนย์สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม)-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต-หมู่บ้านสายรุ้ง-ไทจง

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 13 พ.ค. เวลา 17:59 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
21 - 24 มิถุนายน 1 13,900.- 21
13 - 17 กรกฎาคม 1 16,900.- 34
17 - 20 กรกฎาคม 1 14,900.- 34
3 - 6 สิงหาคม 1 13,900.- 34
10 - 13 สิงหาคม 1 16,900.- 34
16 - 19 สิงหาคม 1 13,900.- 34
24 - 27 สิงหาคม 1 13,900.- 34
30 สิงหาคม - 2 กันยายน 1 13,900.- 34
7 - 10 กันยายน 1 13,900.- 34
20 - 23 กันยายน 1 13,900.- 34
28 กันยายน - 1 ตุลาคม 1 13,900.- 34
5 - 8 ตุลาคม 1 13,900.- 34
11 - 14 ตุลาคม 1 17,900.- 34
18 - 21 ตุลาคม 1 13,900.- 34
23 - 26 ตุลาคม 1 16,900.- 34
ไทจง-ไทเป-ตึกไทเป101-ซีเหมิงติง-ร้านพายสับปะรด-อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-ศูนย์เครื่องสำอาง-ตลาดปลาไทเป-เจียงไคเช็ค-ศูนย์สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม)-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต-หมู่บ้านสายรุ้ง-ไทจง
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ไต้หวัน ไทเป-ไทจง-อุทยานอาลีซัน 4วัน3คืน

 • Code PTW12-VZ
 • ราคาเริ่มต้น 13,900.-
 • สายการบิน Vietjet Air (VZ)

* ไฮไลท์

ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-เจียอี๋-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟ-ร้านชา-จงลี่ไนท์ มาร์เก็ต-ไทเป-ร้านพายสัปปะรด-เย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-Commetic-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้น)-ร้านสร้อย-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง-ไทเป-หมู่บ้านสายรุ้ง-ไทจง

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 13 พ.ค. เวลา 18:04 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
31 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 1 13,900.- เต็ม
14 - 17 มิถุนายน 1 14,900.- 31
28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 1 16,900.- 14,900.- 34
6 - 9 กรกฎาคม 1 14,900.- 34
12 - 15 กรกฎาคม 1 14,900.- 30
26 - 29 กรกฎาคม 1 14,900.- 29
27 - 30 กรกฎาคม 1 16,900.- 34
9 - 12 สิงหาคม 1 16,900.- 34
17 - 20 สิงหาคม 1 14,900.- 34
23 - 26 สิงหาคม 1 14,900.- 34
31 สิงหาคม - 3 กันยายน 1 14,900.- 34
6 - 9 กันยายน 1 14,900.- 34
14 - 17 กันยายน 1 14,900.- 34
21 - 24 กันยายน 1 14,900.- 34
27 - 30 กันยายน 1 14,900.- 34
4 - 7 ตุลาคม 1 14,900.- 34
12 - 15 ตุลาคม 1 17,900.- 34
19 - 22 ตุลาคม 1 14,900.- 34
25 - 28 ตุลาคม 1 16,900.- 34
ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-เจียอี๋-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟ-ร้านชา-จงลี่ไนท์ มาร์เก็ต-ไทเป-ร้านพายสัปปะรด-เย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-Commetic-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้น)-ร้านสร้อย-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง-ไทเป-หมู่บ้านสายรุ้ง-ไทจง
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ไต้หวัน-อาลีซาน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน3คืน

 • Code PTW21-TG
 • ราคาเริ่มต้น 20,999.-
 • สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

* ไฮไลท์

เถาหยวน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-เมืองเจียอี้-อาหลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ร้านชา-ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ท-ไทเป-ร้านสร้อย-เจียงไคเชค-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง-ไทเป-Duty Free-อุทยานเหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-Gloria Outlets-เถาหยวน-กรุงเทพ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 14 มี.ค. เวลา 17:53 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
3 - 6 มิถุนายน 1 20,999.- เต็ม
12 - 15 กรกฎาคม 1 22,999.- 25
เถาหยวน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-เมืองเจียอี้-อาหลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ร้านชา-ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ท-ไทเป-ร้านสร้อย-เจียงไคเชค-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง-ไทเป-Duty Free-อุทยานเหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-Gloria Outlets-เถาหยวน-กรุงเทพ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ไต้หวัน-ไทเป-อาลีซาน-เย่หลิว 5วัน4คืน

 • Code PTW22-TG
 • ราคาเริ่มต้น 24,999.-
 • สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

* ไฮไลท์

เถาหยวน-ไทจง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ซีโถว-Xitou Nature Education Area-หมู่บ้านปีศาจ-อุทยานอาลีซาน-รถไฟโบราณ-เจี๊ยอี้-ร้านชา-หมู่บ้านสายรุ้ง-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค-ร้านสร้อยเจอร์มาเนียม-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ไทเป-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว-Cosmetic-ซีเหมินติง-ไทเป-ร้านพายสับปะรด-วัดหลงซาน-Gloria Outlets-เถาหยวน-กรุงเทพ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 8 มี.ค. เวลา 18:46 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
18 - 21 มิถุนายน 1 24,999.- เต็ม
13 - 17 กรกฎาคม 1 28,999.- 25
26 - 30 กรกฎาคม 1 26,999.- 25
เถาหยวน-ไทจง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ซีโถว-Xitou Nature Education Area-หมู่บ้านปีศาจ-อุทยานอาลีซาน-รถไฟโบราณ-เจี๊ยอี้-ร้านชา-หมู่บ้านสายรุ้ง-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค-ร้านสร้อยเจอร์มาเนียม-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ไทเป-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว-Cosmetic-ซีเหมินติง-ไทเป-ร้านพายสับปะรด-วัดหลงซาน-Gloria Outlets-เถาหยวน-กรุงเทพ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ