PRO GEORGIA STORY PERFECT LIFE 8D6N

 • Code PGR01-PS
 • ราคาเริ่มต้น 40,900.-
 • สายการบิน Ukraine Airlines (PS)

* ไฮไลท์

- เขตเมืองเก่า อะบานูออูบานิ (Abanotubani) เป็นสถานที่สาหรับแช่น้าพุร้อนที่มีแร่กามะถัน
- Jan sharden street ถนนคนเดินย่านเมืองเก่าที่เป็นแหล่งศูนย์รวมทางสังคมและวัฒนธรรมหลังฟื้นฟู
- โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14
- พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน (Museum of Stalin) เป็นสถานที่ที่ได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ
- วิหารสเวติสโคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์อีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในบริเวณของมตสเคต้า
- สะพานแห่งสันติภาพ (The bridge of peace) เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 16 พ.ย. เวลา 13:38 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
26 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 1 43,900.- W/L
29 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 1 43,900.- W/L
8 - 15 ธันวาคม 1 48,900.- W/L
22 - 29 ธันวาคม 1 48,900.- W/L
28 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563 1 50,900.- W/L
8 - 15 มีนาคม 2563 1 43,900.- W/L
8 - 15 มีนาคม 2563 2 43,900.- W/L
15 - 22 มีนาคม 2563 1 43,900.- W/L
- เขตเมืองเก่า อะบานูออูบานิ (Abanotubani) เป็นสถานที่สาหรับแช่น้าพุร้อนที่มีแร่กามะถัน - Jan sharden street ถนนคนเดินย่านเมืองเก่าที่เป็นแหล่งศูนย์รวมทางสังคมและวัฒนธรรมหลังฟื้นฟู - โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 - พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน (Museum of Stalin) เป็นสถานที่ที่ได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ - วิหารสเวติสโคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์อีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในบริเวณของมตสเคต้า - สะพานแห่งสันติภาพ (The bridge of peace) เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO GEORGIA STORY PERFECT LIFE 8D6N

 • Code PGR01-TK
 • ราคาเริ่มต้น 40,900.-
 • สายการบิน Turkish Airlines (TK)

* ไฮไลท์

- เขตเมืองเก่า อะบานูออูบานิ (Abanotubani) เป็นสถานที่สาหรับแช่น้าพุร้อนที่มีแร่กามะถัน
- Jan sharden street ถนนคนเดินย่านเมืองเก่าที่เป็นแหล่งศูนย์รวมทางสังคมและวัฒนธรรมหลังฟื้นฟู
- โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14
- พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน (Museum of Stalin) เป็นสถานที่ที่ได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ
- วิหารสเวติสโคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์อีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในบริเวณของมตสเคต้า
- สะพานแห่งสันติภาพ (The bridge of peace) เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 14 พ.ย. เวลา 10:18 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
26 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 1 45,900.- 5
29 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 1 45,900.- 5
3 - 10 ธันวาคม 1 47,900.- W/L
8 - 15 ธันวาคม 1 49,900.- 7
22 - 29 ธันวาคม 1 49,900.- 18
28 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563 1 52,900.- W/L
19 - 26 มกราคม 2563 1 47,900.- 30
16 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 1 47,900.- 30
27 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2563 1 47,900.- 30
1 - 8 มีนาคม 2563 1 45,900.- W/L
8 - 15 มีนาคม 2563 1 45,900.- W/L
8 - 15 มีนาคม 2563 2 45,900.- 3
15 - 22 มีนาคม 2563 1 45,900.- W/L
- เขตเมืองเก่า อะบานูออูบานิ (Abanotubani) เป็นสถานที่สาหรับแช่น้าพุร้อนที่มีแร่กามะถัน - Jan sharden street ถนนคนเดินย่านเมืองเก่าที่เป็นแหล่งศูนย์รวมทางสังคมและวัฒนธรรมหลังฟื้นฟู - โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 - พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน (Museum of Stalin) เป็นสถานที่ที่ได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ - วิหารสเวติสโคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์อีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในบริเวณของมตสเคต้า - สะพานแห่งสันติภาพ (The bridge of peace) เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO GEORGIA PRIMIUM NEW YEAR 2020 8D6N

 • Code PGR02-PS
 • ราคาเริ่มต้น 59,900.-
 • สายการบิน Ukraine Airlines (PS)

* ไฮไลท์

- เขตเมืองเก่า อะบานูออูบานิ (Abanotubani)
- Jan sharden street ถนนคนเดินย่านเมืองเก่าที่เป็นแหล่งศูนย์รวมทางสังคมและวัฒนธรรมหลังฟื้นฟู
- โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church)
- พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน (Museum of Stalin)
- วิหารสเวติสโคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral)
- สะพานแห่งสันติภาพ (The bridge of peace)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 2 พ.ย. เวลา 11:51 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
29 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 1 59,900.- W/L
- เขตเมืองเก่า อะบานูออูบานิ (Abanotubani) - Jan sharden street ถนนคนเดินย่านเมืองเก่าที่เป็นแหล่งศูนย์รวมทางสังคมและวัฒนธรรมหลังฟื้นฟู - โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) - พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน (Museum of Stalin) - วิหารสเวติสโคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) - สะพานแห่งสันติภาพ (The bridge of peace)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO GEORGIA PRIMIUM NEW YEAR 2020 8D6N

 • Code PGR02-TK
 • ราคาเริ่มต้น 61,900.-
 • สายการบิน Turkish Airlines (TK)

* ไฮไลท์

- เขตเมืองเก่า อะบานูออูบานิ (Abanotubani) เป็นสถานที่สาหรับแช่น้าพุร้อนที่มีแร่กามะถัน
- Jan sharden street ถนนคนเดินย่านเมืองเก่าที่เป็นแหล่งศูนย์รวมทางสังคมและวัฒนธรรมหลังฟื้นฟู
- โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14
- พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน (Museum of Stalin) เป็นสถานที่ที่ได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ
- วิหารสเวติสโคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์อีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในบริเวณของมตสเคต้า
- สะพานแห่งสันติภาพ (The bridge of peace) เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 14 พ.ย. เวลา 16:42 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
29 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 1 61,900.- W/L
- เขตเมืองเก่า อะบานูออูบานิ (Abanotubani) เป็นสถานที่สาหรับแช่น้าพุร้อนที่มีแร่กามะถัน - Jan sharden street ถนนคนเดินย่านเมืองเก่าที่เป็นแหล่งศูนย์รวมทางสังคมและวัฒนธรรมหลังฟื้นฟู - โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 - พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน (Museum of Stalin) เป็นสถานที่ที่ได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ - วิหารสเวติสโคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์อีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในบริเวณของมตสเคต้า - สะพานแห่งสันติภาพ (The bridge of peace) เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO GEORGIA SNOWING WINTER 7D5N

 • Code PGR04-KC
 • ราคาเริ่มต้น 42,900.-
 • สายการบิน Air Astana (KC)

* ไฮไลท์

- เขตเมืองเก่า อะบานูออูบานิ (Abanotubani) เป็นสถานที่สาหรับแช่น้าพุร้อนที่มีแร่กามะถัน
- โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14
- พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน (Museum of Stalin) เป็นสถานที่ที่ได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ
- วิหารสเวติสโคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์อีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในบริเวณของมตสเคต้า
- อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย (Russia Georgia Friendship Monument) เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นในปี 1983
- โบสถ์เมเตห์คี (Metekhi Church) เป็นโบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข เมื่อวานนี้ เวลา 18.07 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
8 - 14 มกราคม 2563 1 42,900.- 30
15 - 21 มกราคม 2563 1 42,900.- 30
22 - 28 มกราคม 2563 1 44,900.- 30
5 - 11 กุมภาพันธ์ 2563 1 45,900.- 30
12 - 18 กุมภาพันธ์ 2563 1 44,900.- 30
19 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 1 44,900.- 30
11 - 17 มีนาคม 2563 1 44,900.- 30
- เขตเมืองเก่า อะบานูออูบานิ (Abanotubani) เป็นสถานที่สาหรับแช่น้าพุร้อนที่มีแร่กามะถัน - โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 - พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน (Museum of Stalin) เป็นสถานที่ที่ได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ - วิหารสเวติสโคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์อีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในบริเวณของมตสเคต้า - อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย (Russia Georgia Friendship Monument) เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นในปี 1983 - โบสถ์เมเตห์คี (Metekhi Church) เป็นโบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ