FAM TRIP PRO TURKEY 9D7N

 • Code PTK11-PS
 • ราคาเริ่มต้น 22,900.-
 • สายการบิน Ukraine Airlines (PS)

* ไฮไลท์

- พระราชวังทอปกาปึ(TOPKAPI PALACE) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก - ม้าไม้จาลองเมืองทรอย (Troy Wooden House) - เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมืองโบราณที่มีการบารุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง - ชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ Salt Lake - นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลก - เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS เป็น เมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้าพุเกลือแร่ร้อน - ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้าพุเกลือแร่ร้อนนี้ เกิดทัศนียภาพของน้าตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้น

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 3 เม.ย. เวลา 14:11 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
26 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 1 22,900.- W/L
- พระราชวังทอปกาปึ(TOPKAPI PALACE) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก - ม้าไม้จาลองเมืองทรอย (Troy Wooden House) - เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมืองโบราณที่มีการบารุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง - ชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ Salt Lake - นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลก - เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS เป็น เมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้าพุเกลือแร่ร้อน - ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้าพุเกลือแร่ร้อนนี้ เกิดทัศนียภาพของน้าตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้น
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ