PRO TURKEY FROZEN ULUDAG SKI 8D6N

  • Code PTK08-PS
  • ราคาเริ่มต้น 28,999.-
  • สายการบิน Ukraine Airlines (PS)

* ไฮไลท์

- ตะลุยสกีที่ Uludag Ski Center
- พระราชวังโดลมาบาห์เช (Dolmabahce Palace)
- เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS)
- นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY)
- เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS เป็น เมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้ำพุเกลือแร่ร้อน
- ปราสาทปุยฝ้าย (COTTON CASTLE) ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้น
- ตลาดสไปร์มาร์เก็ต (SPICE MARKET)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 29 ต.ค. เวลา 11:41 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
21 - 28 พฤศจิกายน 1 28,999.- W/L
10 - 17 ธันวาคม 1 29,999.- W/L
21 - 28 ธันวาคม 1 28,999.- W/L
28 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563 1 37,900.- W/L
18 - 25 มกราคม 2563 1 28,999.- W/L
25 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2563 1 28,999.- W/L
8 - 15 กุมภาพันธ์ 2563 1 29,999.- W/L
8 - 15 มีนาคม 2563 1 29,999.- W/L
- ตะลุยสกีที่ Uludag Ski Center - พระราชวังโดลมาบาห์เช (Dolmabahce Palace) - เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) - นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) - เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS เป็น เมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้ำพุเกลือแร่ร้อน - ปราสาทปุยฝ้าย (COTTON CASTLE) ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้น - ตลาดสไปร์มาร์เก็ต (SPICE MARKET)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO TURKEY LUXURY NEW YEAR 2020 9D6N

  • Code PTK10-TK
  • ราคาเริ่มต้น 51,900.-
  • สายการบิน Turkish Airlines (TK)

* ไฮไลท์

- สุเหร่าสีน้ำเงิน (Blue Mosque) สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ทางศาสนา
- พระราชวังทอปกาปึ(TOPKAPI PALACE) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก
- เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง
- นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลก
- เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS เป็น เมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้ำพุเกลือแร่ร้อน
- ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้น
- พระราชวังโดลมาบาเช่ สร้างโดยสุลต่านอับดุลเมซิดในปี 2399 ใช้เวลาสร้างถึง 30 ปี
- พัก โรงแรม ระดับ 5 ดาว 4 คืน และโรงแรมสไตร์ถ้ำ วิวหลักล้าน 2 คืน
- รับประทานอาหารเย็นสุด Exclusive ณ หอคอยกลางน้ำ Maiden Tower

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 21 ก.ย. เวลา 15:20 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
25 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 1 51,900.- 8
- สุเหร่าสีน้ำเงิน (Blue Mosque) สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ทางศาสนา - พระราชวังทอปกาปึ(TOPKAPI PALACE) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก - เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง - นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลก - เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS เป็น เมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้ำพุเกลือแร่ร้อน - ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้น - พระราชวังโดลมาบาเช่ สร้างโดยสุลต่านอับดุลเมซิดในปี 2399 ใช้เวลาสร้างถึง 30 ปี - พัก โรงแรม ระดับ 5 ดาว 4 คืน และโรงแรมสไตร์ถ้ำ วิวหลักล้าน 2 คืน - รับประทานอาหารเย็นสุด Exclusive ณ หอคอยกลางน้ำ Maiden Tower
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PTK11-TK PRO TURKEY LET ME GO 9D6N

  • Code PTK11-TK
  • ราคาเริ่มต้น 39,900.-
  • สายการบิน Turkish Airlines (TK)

* ไฮไลท์

- บินตรง+บินภายใน 2 ขา
- พักหรู 5 ดาว 4 คืน
- อาหารจีน 1 มื้อ
- สุเหร่าสีน้ำเงิน (Blue Mosque)
- พระราชวังทอปกาปึ(TOPKAPI PALACE)
- เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS)
- นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY)
- เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS
- ปราสาทปุยฝ้าย
- พระราชวังโดลมาบาเช่

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 11 พ.ย. เวลา 09:27 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
2 - 10 ธันวาคม 1 39,900.- 11
21 - 29 มกราคม 2563 1 39,900.- 25
11 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 1 42,900.- 25
25 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2563 1 39,900.- 25
17 - 25 มีนาคม 2563 1 39,900.- 25
30 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2563 1 41,900.- 25
26 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2563 1 41,900.- 25
- บินตรง+บินภายใน 2 ขา - พักหรู 5 ดาว 4 คืน - อาหารจีน 1 มื้อ - สุเหร่าสีน้ำเงิน (Blue Mosque) - พระราชวังทอปกาปึ(TOPKAPI PALACE) - เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) - นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) - เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS - ปราสาทปุยฝ้าย - พระราชวังโดลมาบาเช่
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ