PRO TURKEY LAVENDER HARVEST TOUR

 • Code PTK05-PS
 • ราคาเริ่มต้น 27,888.-
 • สายการบิน Ukraine Airlines (PS)

* ไฮไลท์

- ชม พระราชวังทอปกาปึ (TOPKAPI PALACE)
- ม้าไม้จาลองเมืองทรอย (Troy Wooden House)
- เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมืองโบราณที่มีการบารุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง
- ชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ Salt Lake
- นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลก
- เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS เป็น เมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้าพุเกลือแร่ร้อน
- ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้าพุเกลือแร่ร้อนนี้ เกิดทัศนียภาพของน้าตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้น

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 2 ก.ค. เวลา 10:26 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
18 - 25 กรกฎาคม 1 28,888.- เต็ม
18 - 25 กรกฎาคม 1 27,888.- W/L
28 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 1 29,888.- 27,888.- 9
30 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 1 28,888.- W/L
- ชม พระราชวังทอปกาปึ (TOPKAPI PALACE) - ม้าไม้จาลองเมืองทรอย (Troy Wooden House) - เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมืองโบราณที่มีการบารุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง - ชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ Salt Lake - นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลก - เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS เป็น เมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้าพุเกลือแร่ร้อน - ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้าพุเกลือแร่ร้อนนี้ เกิดทัศนียภาพของน้าตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้น
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO TURKEY IN ANCIENT CITY 8D6N

 • Code PTK06-PS
 • ราคาเริ่มต้น 28,888.-
 • สายการบิน Ukraine Airlines (PS)

* ไฮไลท์

- พระราชวังทอปกาปึ(TOPKAPI PALACE) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก
- ม้าไม้จำลองเมืองทรอย (Troy Wooden House)
- เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง
- นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลก
- เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS เป็น เมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้ำพุเกลือแร่ร้อน
- ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้น

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 6 มิ.ย. เวลา 15:35 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
13 - 20 กันยายน 1 28,888.- 16
20 - 27 กันยายน 1 29,888.- 25
27 กันยายน - 4 ตุลาคม 1 28,888.- 22
4 - 11 ตุลาคม 1 29,888.- 25
11 - 18 ตุลาคม 1 29,888.- 10
25 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 1 28,888.- 25
- พระราชวังทอปกาปึ(TOPKAPI PALACE) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย (Troy Wooden House) - เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง - นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลก - เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS เป็น เมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้ำพุเกลือแร่ร้อน - ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้น
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO TURKEY RED APPLE FARM 9D7N

 • Code PTK07-KU
 • ราคาเริ่มต้น 28,900.-
 • สายการบิน Kuwait Airway (KU)

* ไฮไลท์

- ชมภายใน สวนแอปเปิ้ล ที่เมืองคอนย่า
- สู่ พระราชวังโดลมาบาห์เช (Dolmabahce Palace)
- ม้าไม้จำลองเมืองทรอย (Troy Wooden House)
- เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS)
- นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY)
- เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS เป็น เมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้ำพุเกลือแร่ร้อน
- ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้น
- ตลาดแกรนด์บาซ่าร์ (Grand Bazaar)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 10 ก.ค. เวลา 16:47 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
4 - 12 กันยายน 1 28,900.- 30
9 - 17 ตุลาคม 1 29,900.- 30
- ชมภายใน สวนแอปเปิ้ล ที่เมืองคอนย่า - สู่ พระราชวังโดลมาบาห์เช (Dolmabahce Palace) - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย (Troy Wooden House) - เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) - นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) - เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS เป็น เมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้ำพุเกลือแร่ร้อน - ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้น - ตลาดแกรนด์บาซ่าร์ (Grand Bazaar)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ