PRO TOKYO SKI WINTER 5วัน3คืน เดินทางเดือน ธ.ค.62 - มี.ค.63

  • Code PJP14-SL
  • ราคาเริ่มต้น 22,999.-
  • สายการบิน Thai Lion Air (SL)

ไฮไลท์

วันที่ 1 : กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2 : สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรี – โอไดบะไดเวอร์ซิตี้ (ขาปูยักษ์+อาบน้ำแร่ธรรมชาติ)

วันที่ 3 : ลานสกีฟูจิเท็น – พิธีชงชาแบบคนญี่ปุ่น – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – MITSUI OULET PARK MAKUHARI

วันที่ 4 : อิสระในกรุงโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์

วันที่ 5 : สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ
เวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 1 23,999.- W/L
31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 1 23,999.- W/L
2 - 6 กุมภาพันธ์ 1 23,999.- W/L
4 - 8 กุมภาพันธ์ 1 23,999.- W/L
7 - 11 กุมภาพันธ์ 1 28,999.- W/L
9 - 13 กุมภาพันธ์ 1 23,999.- W/L
11 - 15 กุมภาพันธ์ 1 23,999.- W/L
14 - 18 กุมภาพันธ์ 1 23,999.- W/L
14 - 18 กุมภาพันธ์ 1 23,999.- เต็ม
16 - 20 กุมภาพันธ์ 1 23,999.- W/L
18 - 22 กุมภาพันธ์ 1 23,999.- W/L
21 - 25 กุมภาพันธ์ 1 23,999.- W/L
23 - 27 กุมภาพันธ์ 1 23,999.- W/L
25 - 29 กุมภาพันธ์ 1 23,999.- W/L
28 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 1 23,999.- W/L
1 - 5 มีนาคม 1 24,999.- W/L
3 - 7 มีนาคม 1 24,999.- W/L
6 - 10 มีนาคม 1 24,999.- W/L
8 - 12 มีนาคม 1 24,999.- W/L
10 - 14 มีนาคม 1 24,999.- W/L

ติดต่อ