PRO TURKEY EXCLUSIVE ROUTE 9D6N

  • Code PTK09-TK
  • ราคาเริ่มต้น 45,900.-
  • สายการบิน Turkish Airlines (TK)

ไฮไลท์

- สุเหร่าสีน้ำเงิน (Blue Mosque)
- พระราชวังทอปกาปึ(TOPKAPI PALACE)
- เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS)
- นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY)
- เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS
- ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้น
- พระราชวังโดลมาบาเช่ สร้างโดยสุลต่านอับดุลเมซิดในปี 2399 ใช้เวลาสร้างถึง 30 ปี
- พัก โรงแรม ระดับ 5 ดาว 4 คืน และโรงแรมสไตร์ถ้ำ วิวหลักล้าน 2 คืน
- รับประทานอาหารเย็นสุด Exclusive ณ หอคอยกลางน้ำ Maiden Tower
เวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
19 - 27 พฤศจิกายน 1 45,900.- 25
2 - 10 ธันวาคม 1 49,900.- 25
25 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 1 51,900.- W/L
26 ธันวาคม - 3 มกราคม 1 51,900.- W/L
21 - 29 มกราคม 2563 1 45,900.- 25
11 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 1 49,900.- 25
25 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2563 1 45,900.- 25
17 - 25 มีนาคม 2563 1 47,900.- 25
30 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2563 1 47,900.- 25
26 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2563 1 47,900.- 25

ติดต่อ