PRO TAIWAN WONDERFUL 2 HIGHLIGHT 4วัน3คืน

  • Code PTW14-VZ
  • ราคาเริ่มต้น 13,999.-
  • สายการบิน Vietjet Air (VZ)

ไฮไลท์

วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ไทจง-ล่องทะเลสาบ-วัดพระถั๋งซัมจั๋ง-วัดเห วินหวู่-เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต-เจียอี้ โรงแรม
วันที่2 ร้านชา-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟ-ฟ่งเจี้ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่3 ไทเป-ศูนย์สร้อยสุขภาพเจอมาเนียม-เจียงไคเช็ค-ตึกไทเป101-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-ศูนย์เครื่องสำอาง-ซีเหมิงติง-โรงแรม
วันที่ 4 ไทเป-วัดหลงซาน-ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง -กรุงเทพ
เวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
21 - 24 พฤศจิกายน 1 15,999.- W/L
22 - 25 พฤศจิกายน 1 15,999.- W/L
23 - 26 พฤศจิกายน 1 14,999.- เต็ม
28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 1 15,999.- W/L
29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 1 15,999.- 13
30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 1 14,999.- 10
3 - 6 ธันวาคม 1 17,999.- W/L
4 - 7 ธันวาคม 1 17,999.- เต็ม
5 - 8 ธันวาคม 1 18,999.- 12
6 - 9 ธันวาคม 1 17,999.- 15
7 - 10 ธันวาคม 1 18,999.- 10
8 - 11 ธันวาคม 1 17,999.- เต็ม
12 - 15 ธันวาคม 1 17,999.- W/L
13 - 16 ธันวาคม 1 17,999.- 31
14 - 17 ธันวาคม 1 16,999.- 29
19 - 22 ธันวาคม 1 17,999.- W/L
20 - 23 ธันวาคม 1 17,999.- 25
21 - 24 ธันวาคม 1 16,999.- 8
26 - 29 ธันวาคม 1 18,999.- W/L
27 - 30 ธันวาคม 1 20,999.- 18
28 - 31 ธันวาคม 1 21,999.- 9

ติดต่อ