PRO OSAKA KYOTO KORANKEI 6D4N

  • Code PJP23-XW
  • ราคาเริ่มต้น 26,999.-
  • สายการบิน Nok Scoot (XW)

ไฮไลท์

วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2 : สนามบินคันไซ-อาราชิยาม่า-สวนป่าไผ่-สะพานโทเก็ตสึเคียว-วัดคิโยมิสึ-ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ศาลเจ้าคิตาโนะ-ชมเทศกาลนาบานาโนะซาโตะ

วันที่ 3 : โซกิ ปาร์ค-หุบเขาโครังเค-ศาลเจ้าโอสุคันนอน-โอซาก้า-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

วันที่ 4 : อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

วันที่ 5 : นารา-ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ศาลเจ้าทานซาน-สวนกวาง

วันที่ 6 : สนามบินคันไซ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
เวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
24 - 29 ตุลาคม 1 27,999.- 34
25 - 30 ตุลาคม 1 27,999.- 34
26 - 31 ตุลาคม 1 27,999.- 34
27 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 1 26,999.- 34
28 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 1 27,999.- 34
29 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 1 26,999.- 32
30 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 1 26,999.- 34
31 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 1 26,999.- 34
1 - 6 พฤศจิกายน 1 27,999.- 34
2 - 7 พฤศจิกายน 1 27,999.- 34
3 - 8 พฤศจิกายน 1 27,999.- 34
4 - 9 พฤศจิกายน 1 26,999.- 34
5 - 10 พฤศจิกายน 1 26,999.- 34
6 - 11 พฤศจิกายน 1 26,999.- 34
7 - 12 พฤศจิกายน 1 26,999.- 34
8 - 13 พฤศจิกายน 1 26,999.- 34
9 - 14 พฤศจิกายน 1 26,999.- 34
10 - 15 พฤศจิกายน 1 26,999.- 34
11 - 16 พฤศจิกายน 1 26,999.- 34
12 - 17 พฤศจิกายน 1 26,999.- 34
13 - 18 พฤศจิกายน 1 26,999.- 34
14 - 19 พฤศจิกายน 1 26,999.- 34
15 - 20 พฤศจิกายน 1 26,999.- 34
16 - 21 พฤศจิกายน 1 26,999.- 34
17 - 22 พฤศจิกายน 1 28,999.- 34
18 - 23 พฤศจิกายน 1 28,999.- 34
19 - 24 พฤศจิกายน 1 28,999.- 34
20 - 25 พฤศจิกายน 1 28,999.- 34
21 - 26 พฤศจิกายน 1 29,999.- 34
22 - 27 พฤศจิกายน 1 31,999.- 34
23 - 28 พฤศจิกายน 1 30,999.- 34
24 - 29 พฤศจิกายน 1 30,999.- 34
25 - 30 พฤศจิกายน 1 30,999.- 34
26 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 1 29,999.- 34
27 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 1 29,999.- 34
28 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 1 29,999.- 34
29 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 1 29,999.- 34
30 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 1 29,999.- 34
1 - 6 ธันวาคม 1 30,999.- 34
2 - 7 ธันวาคม 1 30,999.- 34
3 - 8 ธันวาคม 1 30,999.- 34
4 - 9 ธันวาคม 1 30,999.- 34
5 - 10 ธันวาคม 1 31,999.- 34
6 - 11 ธันวาคม 1 31,999.- 34
7 - 12 ธันวาคม 1 30,999.- 34
8 - 13 ธันวาคม 1 30,999.- 34
9 - 14 ธันวาคม 1 29,999.- 34
10 - 15 ธันวาคม 1 29,999.- 34

ติดต่อ