PRO AUTUMN OSAKA KYOTO KORANKEI 6D4N

  • Code PJP23-XW
  • ราคาเริ่มต้น 26,999.-
  • สายการบิน Nok Scoot (XW)

ไฮไลท์

วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2 : สนามบินคันไซ-ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ศาลเจ้าคิตาโนะ – อาราชิยาม่า – สวนป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึเคียว - นาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ

วันที่ 3 : ชมซากุระ+ใบไม้เปลี่ยนสี ณ โอบาระ-หุบเขาโครังเค-ศาลเจ้าโอสุคันนอน-โอซาก้า-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

วันที่ 4 : อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

วันที่ 5 : นารา-สวนกวาง-วัดโทไดจิ-ตลาดคุโรมง-ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก)-Expo City

วันที่ 6 : สนามบินคันไซ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

ติดต่อ