PRO TOKYO FUJI IBARAKI KOCHIA เดินทาง เดือน ก.ย. - ต.ค. 62

  • Code PJP11-XW
  • ราคาเริ่มต้น 22,999.-
  • สายการบิน Nok Scoot (XW)

ไฮไลท์

วันที่ 1: กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2: สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-ชมกันดั้มตัวใหม่ Rx-O Unicorn ที่เกาะโอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้-ชงชาแบบญี่ปุ่น(ออนเซ็นธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์)

วันที่ 3: ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 -พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-ผ่านชมทะเลสาบคาวากูจิโกะ-หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค-ช้อปปิ้งชินจูกุ

วันที่ 4: สวนฮิตาชิซีไซด์พาร์ค-ทุ่งดอกโคเชีย-AMI PREMIUM OUTLET-นมัสการพระพุทธรูปปางยืน Ushiku daibutsu-อิออน มอลล์

วันที่ 5: วัดนาริตะซัน ถนน NARITASAN OMOTESANDO – สนามบินนาริตะ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
เวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
4 - 8 กันยายน 1 22,999.- 34
5 - 9 กันยายน 1 22,999.- 34
6 - 10 กันยายน 1 22,999.- 34
11 - 15 กันยายน 1 22,999.- 34
12 - 16 กันยายน 1 22,999.- 34
13 - 17 กันยายน 1 22,999.- 34
18 - 22 กันยายน 1 23,999.- 34
19 - 23 กันยายน 1 23,999.- 34
20 - 24 กันยายน 1 23,999.- 34
25 - 29 กันยายน 1 23,999.- 34
26 - 30 กันยายน 1 23,999.- 34
27 กันยายน - 1 ตุลาคม 1 24,999.- 34
2 - 6 ตุลาคม 1 28,999.- 34
3 - 7 ตุลาคม 1 28,999.- 34
4 - 8 ตุลาคม 1 28,999.- 34
9 - 13 ตุลาคม 1 28,999.- 34
10 - 14 ตุลาคม 1 30,999.- 34
11 - 15 ตุลาคม 1 30,999.- 34
16 - 20 ตุลาคม 1 28,999.- 34
17 - 21 ตุลาคม 1 28,999.- 34
18 - 22 ตุลาคม 1 28,999.- 31
19 - 23 ตุลาคม 1 30,999.- 34
23 - 27 ตุลาคม 1 28,999.- 34
24 - 28 ตุลาคม 1 28,999.- 34
25 - 29 ตุลาคม 1 28,999.- 34

ติดต่อ