ไต้หวัน-ไทจง-อุทยานอาลีซาน-สุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน

  • Code PTW13-VZ
  • ราคาเริ่มต้น 13,900.-
  • สายการบิน Vietjet Air (VZ)

ไฮไลท์

วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง
วันที่ 2 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟ-ร้านชา-หมู่บ้านHNOKI เหวินฮวาไนท์ มาร์เก็ต-ไทจง
วันที่ 3 ศูนย์สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม)-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-Xiangshan visitor center -วัดเหวินหวู่-ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 4 National Taichong Theater -ร้านพายสัปปะรด-ไทจง-กรุงเทพ

เวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
23 - 26 สิงหาคม 1 14,900.- 24
31 สิงหาคม - 3 กันยายน 1 14,900.- 34
6 - 9 กันยายน 1 14,900.- 34
14 - 17 กันยายน 1 14,900.- 34
21 - 24 กันยายน 1 14,900.- 34
27 - 30 กันยายน 1 14,900.- 34
4 - 7 ตุลาคม 1 14,900.- 34
12 - 15 ตุลาคม 1 17,900.- 34
25 - 28 ตุลาคม 1 16,900.- 34

ติดต่อ