PRO TOKYO OSAKA AUTUMN 6D4N เดินทางเดือนพฤศจิกายน 62

  • Code PJP042-TG
  • ราคาเริ่มต้น 38,999.-
  • สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

ไฮไลท์

วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ - วันที่สอง : สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเสะ - ผ่านชมโตเกียวสกายทรี - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - วันที่สาม : ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - ผ่านชมทะเลสาบคาวาคุจิโกะ - เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น - ช้อปปิ้ง SAKAE นาโกย่า - วันที่สี่ : กิฟุ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - โอซาก้า - เอ็กซ์โปซิตี้ - วันที่ห้า : อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ - วันที่หก : เกียวโต - ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ - ริงกุเอ้าท์เลต - สนามบินคันไซ - สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
1 - 6 พฤศจิกายน 1 38,999.- 34
7 - 12 พฤศจิกายน 1 39,999.- 34
14 - 19 พฤศจิกายน 1 39,999.- 34
21 - 26 พฤศจิกายน 1 39,999.- 34

ติดต่อ