PRO TOKYO OSAKA AUTUMN 6D4N เดินทางเดือน พ.ย. 62 - ก.พ. 63

  • Code PJP042-TG
  • ราคาเริ่มต้น 38,999.-
  • สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

ไฮไลท์

วันที่1: กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2: สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเสะ - ผ่านชมโตเกียวสกายทรี - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ

วันที่ 3 : ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - ผ่านชมทะเลสาบคาวาคุจิโกะ - เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น - ช้อปปิ้ง SAKAE นาโกย่า

วันที่ 4: กิฟุ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - โอซาก้า - เอ็กซ์โปซิตี้

วันที่ 5 : อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

วันที่ 6: เกียวโต - ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ - ริงกุเอ้าท์เลต - สนามบินคันไซ - สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
6 - 11 กุมภาพันธ์ 1 41,999.- W/L

ติดต่อ