PRO TURKEY LAVENDER HARVEST TOUR

  • Code PTK05-PS
  • ราคาเริ่มต้น 26,888.-
  • สายการบิน Ukraine Airlines (PS)

ไฮไลท์

- ชม พระราชวังทอปกาปึ (TOPKAPI PALACE)
- ม้าไม้จาลองเมืองทรอย (Troy Wooden House)
- เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมืองโบราณที่มีการบารุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง
- ชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ Salt Lake
- นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลก
- เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS เป็น เมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้าพุเกลือแร่ร้อน
- ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้าพุเกลือแร่ร้อนนี้ เกิดทัศนียภาพของน้าตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้น

ติดต่อ