PRO TOKYO NIKKO AUTUMN 5วัน3คืน (XW) เดินทาง ต.ค. - ธ.ค.

  • Code PJP12-XW
  • ราคาเริ่มต้น 24,999.-
  • สายการบิน Nok Scoot (XW)

ไฮไลท์

วันที่ 1: กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2: สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-วนอุทยานฮาโกเน่-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-ล่องเรือโจรสลัด*** อาบน้ำแร่เช่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ***

วันที่ 3: ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5)-ศาลเจ้าโคมิทาเกะ - ศูนย์วัฒนะธรรมชงชา-โอไดบะ-ไดเวอร์ซิตี้

วันที่ 4: นิกโก้-ทะเลสาบชูเซนจิ-น้ำตกเคะงอน-สะพานแดงชินเคียว-ศาลเจ้าโทโชกุ-อิออนมอลล์

วันที่ 5: สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

เวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
23 - 27 ตุลาคม 1 28,999.- 21
24 - 28 ตุลาคม 1 28,999.- 34
25 - 29 ตุลาคม 1 28,999.- 34
26 - 30 ตุลาคม 1 26,999.- 34
27 - 31 ตุลาคม 1 25,999.- 34
29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 1 26,999.- 34
30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 1 27,999.- 29
31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 1 27,999.- 34
1 - 5 พฤศจิกายน 1 26,999.- 34
2 - 6 พฤศจิกายน 1 26,999.- 34
3 - 7 พฤศจิกายน 1 25,999.- 34
4 - 8 พฤศจิกายน 1 24,999.- 34
5 - 9 พฤศจิกายน 1 25,999.- 34
6 - 10 พฤศจิกายน 1 26,999.- 34
7 - 11 พฤศจิกายน 1 26,999.- 34
8 - 12 พฤศจิกายน 1 26,999.- 34
9 - 13 พฤศจิกายน 1 25,999.- 34
10 - 14 พฤศจิกายน 1 25,999.- 34
11 - 15 พฤศจิกายน 1 25,999.- 34
12 - 16 พฤศจิกายน 1 25,999.- 34
13 - 17 พฤศจิกายน 1 26,999.- 34
14 - 18 พฤศจิกายน 1 27,999.- 34
15 - 19 พฤศจิกายน 1 27,999.- 34
16 - 20 พฤศจิกายน 1 26,999.- 34
17 - 21 พฤศจิกายน 1 26,999.- 34
18 - 22 พฤศจิกายน 1 28,999.- 34
19 - 23 พฤศจิกายน 1 28,999.- 34
20 - 24 พฤศจิกายน 1 28,999.- 34
21 - 25 พฤศจิกายน 1 30,999.- 34
22 - 26 พฤศจิกายน 1 30,999.- 34
23 - 27 พฤศจิกายน 1 30,999.- 34
24 - 28 พฤศจิกายน 1 30,999.- 34
25 - 29 พฤศจิกายน 1 30,999.- 34
26 - 30 พฤศจิกายน 1 30,999.- 34
27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 1 29,999.- 34
28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 1 29,999.- 34
29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 1 29,999.- 34
30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 1 29,999.- 34
1 - 5 ธันวาคม 1 29,999.- 34
2 - 6 ธันวาคม 1 31,999.- 34
3 - 7 ธันวาคม 1 31,999.- 34
4 - 8 ธันวาคม 1 32,999.- 34
5 - 9 ธันวาคม 1 32,999.- 34
6 - 10 ธันวาคม 1 32,999.- 30
7 - 11 ธันวาคม 1 30,999.- 34
8 - 12 ธันวาคม 1 29,999.- 34
9 - 13 ธันวาคม 1 29,999.- 34
10 - 14 ธันวาคม 1 29,999.- 34

ติดต่อ