ไต้หวัน-ไทเป-อาลีซาน-เย่หลิว 5วัน4คืน

  • Code PTW22-TG
  • ราคาเริ่มต้น 24,999.-
  • สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

ไฮไลท์

เถาหยวน-ไทจง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ซีโถว-Xitou Nature Education Area-หมู่บ้านปีศาจ-อุทยานอาลีซาน-รถไฟโบราณ-เจี๊ยอี้-ร้านชา-หมู่บ้านสายรุ้ง-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค-ร้านสร้อยเจอร์มาเนียม-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ไทเป-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว-Cosmetic-ซีเหมินติง-ไทเป-ร้านพายสับปะรด-วัดหลงซาน-Gloria Outlets-เถาหยวน-กรุงเทพ

ติดต่อ