ไต้หวัน-อาลีซาน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน3คืน

  • Code PTW21-TG
  • ราคาเริ่มต้น 19,900.-
  • สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

ไฮไลท์

เถาหยวน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-เมืองเจียอี้-อาหลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ร้านชา-ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ท-ไทเป-ร้านสร้อย-เจียงไคเชค-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง-ไทเป-Duty Free-อุทยานเหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-Gloria Outlets-เถาหยวน-กรุงเทพ
เวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
12 - 15 ตุลาคม 1 24,999.- W/L
15 - 18 พฤศจิกายน 1 19,900.- 21
5 - 8 ธันวาคม 1 24,999.- 34
7 - 10 ธันวาคม 1 24,999.- 34

ติดต่อ