ไต้หวัน ไทเป-ไทจง 4วัน3คืน

  • Code PTW11-VZ
  • ราคาเริ่มต้น 8,888.-
  • สายการบิน Vietjet Air (VZ)

ไฮไลท์

ไทจง-ไทเป-ตึกไทเป101-ซีเหมิงติง-ร้านพายสับปะรด-อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-ศูนย์เครื่องสำอาง-ตลาดปลาไทเป-เจียงไคเช็ค-ศูนย์สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม)-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต-หมู่บ้านสายรุ้ง-ไทจง
เวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
20 - 23 กันยายน 1 13,900.- เต็ม
20 - 23 กันยายน 1 10,999.- เต็ม
20 - 23 กันยายน 1 9,999.- W/L
28 กันยายน - 1 ตุลาคม 1 13,900.- W/L
28 กันยายน - 1 ตุลาคม 1 11,999.- 30
5 - 8 ตุลาคม 1 13,900.- 1
11 - 14 ตุลาคม 1 17,900.- W/L
12 - 15 ตุลาคม 1 17,900.- 30
18 - 21 ตุลาคม 1 13,900.- 4
18 - 21 ตุลาคม 1 13,900.- W/L
19 - 22 ตุลาคม 1 13,900.- W/L
23 - 26 ตุลาคม 1 16,900.- 27

ติดต่อ