ไต้หวัน ไทเป-ไทจง 4วัน3คืน

  • Code PTW11A-VZ
  • ราคาเริ่มต้น 8,888.-
  • สายการบิน Vietjet Air (VZ)

ไฮไลท์

ไทจง-ไทเป-ตึกไทเป101-ซีเหมิงติง-ร้านพายสับปะรด-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-ศูนย์เครื่องสำอาง-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-เจียงไคเช็ค-ศูนย์สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม)-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต-หมู่บ้านสายรุ้ง-ไทจง
เวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
22 - 25 พฤศจิกายน 1 12,999.- เต็ม
22 - 25 พฤศจิกายน 1 10,999.- W/L

ติดต่อ