ไต้หวัน ไทเป-ไทจง 4วัน3คืน

  • Code PTW11-VZ
  • ราคาเริ่มต้น 0.-
  • สายการบิน Vietjet Air (VZ)

ไฮไลท์

ไทจง-ไทเป-ตึกไทเป101-ซีเหมิงติง-ร้านพายสับปะรด-อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-ศูนย์เครื่องสำอาง-ตลาดปลาไทเป-เจียงไคเช็ค-ศูนย์สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม)-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต-หมู่บ้านสายรุ้ง-ไทจง
เวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
21 - 24 มิถุนายน 1 13,900.- 21
13 - 17 กรกฎาคม 1 16,900.- 34
17 - 20 กรกฎาคม 1 14,900.- 34
3 - 6 สิงหาคม 1 13,900.- 34
10 - 13 สิงหาคม 1 16,900.- 34
16 - 19 สิงหาคม 1 13,900.- 34
24 - 27 สิงหาคม 1 13,900.- 34
30 สิงหาคม - 2 กันยายน 1 13,900.- 34
7 - 10 กันยายน 1 13,900.- 34
20 - 23 กันยายน 1 13,900.- 34
28 กันยายน - 1 ตุลาคม 1 13,900.- 34
5 - 8 ตุลาคม 1 13,900.- 34
11 - 14 ตุลาคม 1 17,900.- 34
18 - 21 ตุลาคม 1 13,900.- 34
23 - 26 ตุลาคม 1 16,900.- 34

ติดต่อ