ไต้หวัน ไทเป-ไทจง-อุทยานอาลีซัน 4วัน3คืน

  • Code PTW12-VZ
  • ราคาเริ่มต้น 11,900.-
  • สายการบิน Vietjet Air (VZ)

ไฮไลท์

ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-เจียอี๋-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟ-ร้านชา-จงลี่ไนท์ มาร์เก็ต-ไทเป-ร้านพายสัปปะรด-เย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-Commetic-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้น)-ร้านสร้อย-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง-ไทเป-หมู่บ้านสายรุ้ง-ไทจง
เวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
26 - 29 กรกฎาคม 1 14,900.- 8
27 - 30 กรกฎาคม 1 16,900.- 5
9 - 12 สิงหาคม 1 16,900.- 24
17 - 20 สิงหาคม 1 14,900.- 32
31 สิงหาคม - 3 กันยายน 1 14,900.- 34
6 - 9 กันยายน 1 14,900.- 34
14 - 17 กันยายน 1 14,900.- 34
21 - 24 กันยายน 1 14,900.- 34
27 - 30 กันยายน 1 14,900.- 34
4 - 7 ตุลาคม 1 14,900.- 32
12 - 15 ตุลาคม 1 17,900.- 34
25 - 28 ตุลาคม 1 16,900.- 34

ติดต่อ