ไต้หวัน ไทเป-ไทจง-อุทยานอาลีซัน 4วัน3คืน

  • Code PTW12-VZ
  • ราคาเริ่มต้น 9,999.-
  • สายการบิน Vietjet Air (VZ)

ไฮไลท์

ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-เจียอี๋-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟ-ร้านชา-จงลี่ไนท์ มาร์เก็ต-ไทเป-ร้านพายสัปปะรด-เย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-Commetic-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้น)-ร้านสร้อย-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง-ไทเป-หมู่บ้านสายรุ้ง-ไทจง
เวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
21 - 24 กันยายน 1 12,999.- เต็ม
27 - 30 กันยายน 1 14,900.- เต็ม
27 - 30 กันยายน 1 12,999.- 25
4 - 7 ตุลาคม 1 14,900.- 19
12 - 15 ตุลาคม 1 17,900.- เต็ม
25 - 28 ตุลาคม 1 16,900.- 28

ติดต่อ